MI UMA SAVVUSANN

HÄÄ SÕBÕR!

Savvusanna kuuntüükogo kuts Sinno savvusannapääväle kullõma ja üten kõnõlõma!

Savvusannapäiv om 19. märdikuul (19.11.) 2011.

Päävä hummugunõ puul peetäs Urvastõ Seltsimajan, päält lõunat oldas Põlva Talurahvamuuseumin Karilatsin, kon tetäs vallalõ ka savvusannanäütüs.

Näemi savvusannapääväl!

  •  Tulõja või üten võtta esitettüt söögikraami, miä passis tiilavva pääle.
  •  Urvastõ Seldsimaja ja Karilatsi muuseumi pererahvas pallõs üten võtta tarõkängä vai -sussi – niimuudu püsüs tarõ puhtamb ja kõikil om sääl parõmb olla!
  •  Ilma omma jaheligu, tarõ olõ-i ülearrvu lämmä – tasos lämmämba rõiva sälgä panda!

SAVVUSANNAPÄÄVÄ KAVA

10.00-13.00 Urvastõ Seldsimajan

Kõnõldas tinavaasta suvõl olnu sannaperimüse kogomise tüüst Urvastõ kihlkunnan.

Seminäri juhatas Võsu Ester.

Ettekandit pedävä Tarto Ülikooli üliopilasõ, kiä rahvatiidüse (etnograafia) opmisõ käügin kävevä seoilma-aigsit sannu kaeman ja sannakombidõ kotsilõ küsüman Urvastõ kandi talodõn. Kokkovõtõ ja tähelepandmisõ tüü juhatajalt.

12.30 lõunas pakk suppi Urvaste Külade Selts.

14.00-19.00 Põlva Talurahvamuuseumin Karilatsin

14.00 Savvusannanäütüse vallategemine. Näütüse saamisõluust kõnõlõs ja välläpanõkit tutvustas Margna Epp. Sannaviktoriin.

14.45 Külli Eichenbaum. Savvusanna-tegemiisist märdipääväst märdipääväni.

15.10 Epp Tamm. “Jummal hää miis!” Savvusannaperimüsest uurja silmi läbi.

15.40 Andres Ansper. Vahtsõ savvusanna eihtämisest.

16.10 Eda Veeroja, Külli Eichenbaum. Suidsusann küläliisile valla – tinavaasta kolmõl kõrral. Põimukuisõ sannatamisõ sannaperride tennämine.

16.40 Juvvas tsäid ja maitstas lavva pääle tuudu söögikraami. Sannaviktoriini tulõmuisi teedäandminõ.

17.00 Jututsõõr. Arotadas, kuimuudu savvusanna tegemiisiga edesi mintäs, midä olõs vajja viil tetä. Ettevalmistüse UNESCO-taotlusõ jaos: kiä minkaga hoolõn om ja saa üten avita.

18.00 Muusõumi savvusann om lämmäs köet ja uut sannaliisi.

Kõrraldasõ: MTÜ Hinokad, Põlva Talurahvamuuseum, Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Urvastõ Seldsimaja, Võro Instituut ja Võro Selts VKKF.

Tugõva: Kultuuriministeerium Vana Võromaa kultuuriprogrammist ja Võru Maavalitsus. Savvusannanäütüse tegemist tugõsi Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-programmist.

Teedüs:

Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@gmail.com

Triinu Ojar (Võro Selts VKKF), tel 53 32 21 53, triinu.ojar@wi.ee